Kārtība kādā var tikt uzņemti jauni biedri

Federācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona, iesniedzot Federācijas valdes noteiktas formas apstiprinātu rakstisku pieteikumu, kurā jānorāda juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, amatpersonu vārds, uzvārds, personas kods un pievienojot Federācijas valdes noteiktos dokumentus, ja juridiskā persona atbilst šajos statūtos noteiktajiem priekšnoteikumiem, kas tai dod tiesības kļūt par Federācijas biedru.

Par Federācijas biedru var kļūt rīcībspējīga juridiska persona, kura:

1. iepriekš nav izstājusies vai nav tikusi izslēgta no Federācijas;

2. ir uzrakstījusi argumentētu motivācijas vēstuli, pamatojot iemeslu vēlmei kļūt par Federācijas biedru;

3. ir saņēmusi pozitīvas rekomendācijas par uzņemšanu Federācijā vismaz no diviem esošajiem Federācijas biedriem;

4. ir samaksājusi iestāšanās maksu un ikgadējo biedra naudu Federācijas valdes noteiktajā apmērā, ko apliecina attiecīgs dokuments.

5.  Lēmumu par biedra uzņemšanu Federācijā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis  valdes   lēmuma  pieņemšanai. Valdei   motivēts lēmums  rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

Federācijas biedra iestāšanās pieteikuma forma

About the Author